Rezervácia online

Poriadok

Rezervácia online
príchod 29 sep' 20
odchod 30 sep' 20
Pozrite druhý objekt
Toporów Style
  1. Hlavná stránka
  2. Toporów Premium
  3. Hotel
  4. Poriadok

Poriadok

Pravidlá Hotelu Toporów Premium

Hotelový manažment si bude veľmi ceniť vašu spoluprácu pri dodržiavaní tohto poriadku, ktorý je určený na zabezpečenie pokojného a bezpečného pobytu hostí.  

§1

 Hotelová izba sa prenajíma na jeden deň. Ak hosť nestanovil dĺžku pobytu pri rezervácii, predpokladá sa, že izba bola prenajatá na jeden deň.

 §2

 Neprítomnosť Hosťa v hoteli do 18:00 hod. v deň príchodu znamená zrušenie rezervácie a možnosť prenajatia izby inému Hosťovi (pri rezervácii bez preddavku), ak nie je dohodnuté inak.  

§3  

Nástup na pobyt sa začína o 16:00 hod. a končí o 11:00 hod.

§4  

Od hostí sa vyžaduje, aby okamžite po príchode sa prihlásili na pobyt a predložili platný doklad totožnosti spolu s fotografiou. V prípade odmietnutia preukázania totožnosti má Hotel právo odmietnuť ubytovať hostia.

§5

 Žiadosť o predĺženie pobytu nad dobu uvedenú v deň príchodu by mal hotelový hosť nahlásiť na recepcii do 10.00 hod. v deň, keď uplynie dátum prenájmu izby. Hotel podľa možnosti zoberie do úvahy želanie klienta predĺžiť si pobyt.

§6

 Za úplné nevyužitie rezervovaného pobytu je klient povinný uhradiť 50% z celkovej ceny ubytovania.

 §7

 Hotelový hosť nemôže poskytnúť izbu iným osobám, ak neuplynula lehota, za ktorú zaplatil riadny poplatok.   

§8

Osoby, ktoré nie sú ubytované v hoteli sa môžu zdržiavať na hotelovej izbe od 7.00 do 22.00 hod.  

§9 

 Hotel môže odmietnuť ubytovať hosťa, ktorý pri predchádzajúcom pobyte hrubo porušil hotelový poriadok a spôsobil škodu na majetku hotela alebo hostí, alebo spôsobil ujmu hosťom, zamestnancom alebo iným osobám ubytovaným v penzióne, alebo inak narušili pokojný pobyt hostí alebo fungovanie penziónu.  

§10

 Hotel poskytuje služby podľa svojej kategórie a štandardu. V prípade výhrad týkajúcich sa kvality služieb je hosť povinný ich čo najskôr nahlásiť na recepcii, čo umožní hotelovým zamestnancom okamžite reagovať. Hotel je povinný zabezpečiť:
a) podmienky úplného a neobmedzeného odpočinku hosťa.
b) bezpečný pobyt vrátane bezpečnosti utajenia informácií o hosťovi.
c) profesionálnu a úprimnú obsluhu v rozsahu poskytovaných služieb.
d) vykonanie nevyhnutnej opravy zariadení, počas neprítomnosti hosťa, a v jeho prítomnosti len vtedy, ak si to želá
e) technicky servis, v prípade chýb, ktoré nie je možné odstrániť sa hotel bude snažiť v čo najväčšej možnej miere zameniť izbu alebo inak zmierniť vzniknuté nepríjemnosti.  

§11  

Na žiadosť hosťa hotel poskytuje nasledovné bezplatne služby :
a) poskytovanie informácií týkajúcich sa pobytu a cestovania.
b) uskladnenie batožiny; hotel môže odmietnuť uskladniť batožinu v termínoch iných, ako sú dátumy pobytu hosťa a predmety, ktoré nemajú vlastnosti osobnej batožiny.
c) Skladovanie športového vybavenia.
d) Cenné predmety a peniaze na žiadosť hosťa je možné uschovať v depozite na recepcii.  

§12  

Hotel nesie obmedzenú zodpovednosť za stratu alebo poškodenie vecí, ktoré vniesli osoby využívajúce jeho služby v rozsahu ustanovenom v predpisoch čl. 846 -849 Občianskeho zákonníka, pokiaľ sa strany nedohodli inak. Hosť je povinný informovať recepciu hotelu o vzniku škody ihneď po jej zistení. Hotel nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu vozidla alebo iného vozidla, ktoré patrí hosťovi.

 §13

 Pri každom odchode z izby by mal hosť: skontrolovať zámok dverí a nechať kľúč na recepcii. Hosť je povinný vždy zatvárať verejne dostupné dvere, napr. izbu, lyžiareň, posilňovňu, saunu.

 §14  

Hotelový hosť je finančne zodpovedný za akékoľvek poškodenie alebo zničenie hotelového zariadenia a technických zariadení spôsobené jeho zavinením alebo zavinením osôb, ktoré ho navštevujú.

§15  

Z dôvodov požiarnej bezpečnosti je zakázané používať v miestnostiach vykurovacie telesá, elektrické žehličky a iné podobné zariadenia, ktoré nie sú vybavením, a okrem iného je zakázané fajčiť a používať otvorený oheň. Vyvolanie falošného požiarneho poplachu je spojené s privolaním HASIČOV A PEŇAŽNOU POKUTOU.  

§16

 V hoteli nočný kľud platí od 23:00 hod. do 7:00 hod. nasledujúci deň. 

§17 

Do objektu Toporów Premium zvieratá majú vstup zakázaný.  

§18

V prípade porušenia poriadku môže hotel odmietnuť poskytnúť služby osobe, ktorá ho porušuje. Takáto osoba je povinná okamžite vyhovieť požiadavkám hotela, uhradiť dlžnú sumu za čerpané služby, zaplatiť za prípadné škody a opustiť hotel.

Pozrite druhý objekt
Toporów Style
Prihlásiť sa k odberu newsletteru
Dostávajte najnovšie ponuky a buďte bežne informovaní
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij